Klub chovateľov čínskych chocholatých psov - Chovatelský poriadok
Choď na obsah Choď na menu
 

 

Chovateľský a zápisný poriadok si môžete stiahnuť: TU

Chovateľský a zápisný poriadok

I.  Účel a pôsobnosť.

1. Tento chovateľský poriadok slúži na riadenie chovu plemena Čínsky chocholatý pes (s 

preukazom o pôvode členských štátov FCI a plemenných kníh uznávaných FCI) a jeho 

pôsobnosť je obmedzená na územie SR. 

2. Každý, kto sa zaoberá chovom plemena Čínsky chocholatý pes s preukazom o pôvode a má 

záujem o plemennú dokumentáciu Plemennej knihy Únie kynologických klubov (ďalej len 

ÚKK) musí dodržiavať ustanovenia tohto chovateľského poriadku.

3. Poriadok vytvára predpoklady pre rozvoj chovu v súlade so štandardom plemien FCI.

4. Oblasti, ktoré tento poriadok neupravuje, sa riešia podľa podmienok FCI a ÚKK.

II. Majiteľ, Chovateľ, Držiteľ

1. Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá získala zviera právoplatne a vlastní jeho preukaz 

o pôvode.

2. Držiteľom chovného psa je tá osoba, ktorú majiteľ poveril aby psa chovne využila.

3. Chovateľ je fyzická osoba, ktorý má zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice 

a v dobe pripúšťania a vrhu suky je jej majiteľom alebo držiteľom.

4. Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva alebo držania psa /suky/ sa riadia ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka, prípadne ustanoveniami iných obecne platných právnych predpisov.

III.  Chov

1. Chovom psa sa v zmysle tohto poriadku rozumie cieľavedomá plemenitba. Chov je 

usmerňovaný prostredníctvom poradcu chovu /ďalej len PCH/.

2. K plemenitbe je možné použiť len chovných jedincov s preukázaným pôvodom, splňujúce 

podmienky pre chov dané týmto poriadkom.

3. Na párenie môže byť využitý len jeden zo psov, uvedených na pripúšťacom povolení.

4. Chovateľ má právo pri rešpektovaní ustanovení tohto poriadku vlastnej voľby psa na párenie.

5. V prípade, že by spojenie chovných jedincov mohlo vo svojich dôsledkoch vážne ohroziť ciele 

a zameranie chovu, je povinnosť PCH takéto spojenie v pripúšťacom povolení neodporučiť.

6. Chovateľ vrhu je spravidla majiteľ v čase pripúšťania. Právo na chovné využitie suky alebo 

psa sa môže preniesť na tretiu osobu. Odstúpenie práva chovu má byť dohodnuté písomne 

a to pred pripúšťaním. Kópia dohody sa musí zaslať na registráciu na ÚKK. V dohode musia 

byť presne zachytené všetky práva a povinnosti obidvoch strán. Ten, kto prevzal suku na 

dočasné využitie je v dobe od pripustenia po odstavenie šteniat považovaný za majiteľa suky 

a za chovateľa.

7. Ak prešla oplodnená suka do vlastníctva iného chovateľa, patria novému majiteľovi všetky 

práva a povinnosti súvisiace s odchovom.

IV.  Poradca chovu

1. PCH je funkcionár klubu, ktorý vystavuje a archivuje pripúšťacie povolenia, vedie klubový 

register plemennej knihy a chovných jedincov.

2. Počet a výber PCH robí výbor klubu a prispôsobuje sa počtu a rozloženiu chovných jedincov.

V. Chovní jedinci

1. 1.Chovný pes /suka/ sú jedinci, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do chovu, podľa 

ustanovení tohto poriadku.

2. Podmienky pre zaradenie psa /suky/ do chovu :

a) overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný plemennou knihou uznanou 

FCI

b) dosiahnutie vekovej hranice pes – 12 mesiacov, suka – 18 mesiacov

c) absolvovanie dvoch výstav v SR z toho aspoň  jednej klubovej vo veku minimálne 9 

mesiacov

d) hodnotenie z výstav : psy – „veľmi dobrý“ suky – „veľmi dobrá“ z oblastnej, klubovej, 

národnej, alebo medzinárodnej výstavy

e) vyšetrenie na PLL a prcd/PRA. Výnimku tvoria jedince, ktorých obaja predkovia majú toto 

vyšetrenie s výsledkom „clear“ – čistý – platí po generáciu prarodičov. 

3. Z chovu sa vyraďujú :

a) suky po dovŕšení 9 rokov veku.

b) psy neobmedzene

c) jedinci, u ktorých bol prevedený zákrok k odstráneniu alebo zakrytiu anatomickej, 

exteriérovej vady, vylučujúcej jedinca z chovu

d) jedinci, u ktorých sa opakovane v potomstve po spojení s rôznymi partnermi objavujú hrubé 

exteriérové vady.

e) jedince s výsledkom vyšetrenia PLL a prcd/PRA „affected“ – postihnutý

4. Chovnosť v preukaze pôvodu potvrdzuje poradca chovu na základe doloženia potrebných 

dokladov (posudkové listy z výstav a výsledok vyšetrenia PLL a prcd/PRA a to buď daného 

jedinca, alebo oboch rodičov s výsledkom – „clear“ – čistý – platí po generáciu prarodičov). 

Poplatok podľa cenníka. Následne je potrebné si chovnosť nechať potvrdiť aj na UKK.

VI. Chránený názov chovateľskej stanice

1. Zápis šteniat do plemennej knihy ÚKK je možný len chovateľom, ktorí majú chránený názov 

chovateľskej stanice

2. Chovatelia, ktorí nemajú chránený názov chovateľskej stanice, zasielajú žiadosť minimálne 12 

týždňov pred predpokladaným zápisom prvého vrhu. Žiadosť sa vyplňuje na predpísanom 

tlačive „Žiadosť o registráciu chovateľskej stanice“  dostupnej na stránke ÚKK

3. Mená šteniat v prvom vrhu chovateľskej stanice sa zapisujú na počiatočné písmeno abecedy 

(A). Všetky šteňatá musia mať mená na rovnaké počiatočné písmeno. Pri ďalších vrhoch sa 

pokračuje podľa abecedného zoznamu. Chovateľ môže na základe svojho uváženia niektoré 

písmeno preskočiť. 

4. Všetky ďalšie, tu nespomenuté náležitosti vo vzťahu k chovateľským staniciam upravuje 

príslušná smernica ÚKK a SKJ.  

VII.  Žiadosť o Pripúšťacie povolenie

1. Pripúšťacie povolenie si zaslaním písomnej žiadosti vyžiada chovateľ od PCH 

klubu, a to minimálne 4 týždne pred predpokladaným pripustením sučky. 

2. Chovateľ v žiadosti uvedie všetky dôležité údaje týkajúce sa suky a navrhovaného chovného 

psa. K žiadosti priloží fotokópie preukazov o pôvode, s viditeľne vyznačenou chovnosťou 

všetkých jedincov uvedených na žiadosti, výsledky potrebných vyšetrení (PLL, prcd/PRA). 

Doklad o úhrade za vystavenie pripúšťacieho povolenia (podľa cenníka).

3. Pripúšťacie povolenie musí byť zo strany poradcu chovu riadne vyplnené a je platné len 

s podpisom PCH.

4. Ak sa chovateľ rozhodne zmeniť psa, ktorého použije na párenie, môže tak urobiť, pričom 

musí pes musí spĺňať všetky kritéria, aby mohol byť použitý na chov. Chovateľ musí o tejto 

zmene informovať PCH, poslať mu všetky potrebné doklady psa a doplní si psa do 

pripúšťacieho povolenia.  

5. Pripustenie sučky bez pripúšťacieho povolenia nie je možné a je považované za hrubé 

porušenie zápisného poriadku ÚKK a klubu.  

6. V deň pripustenia sučky musí byť toto potvrdené v kolónke „Použitý pes“ aj v prípade ak je 

pes aj sučka vo vlastníctve jedného majiteľa. 

7. V prípade, že párenie bolo neúspešné, chovateľ je povinný vrátiť pripúšťacie povolenie PCH 

najneskôr do 21 dní po dátume predpokladaného vrhu suky.

8.  Pripúšťacie povolenie je možné vystaviť aj ak už sučka hára, prípadne menej ako 4 týždne 

pred plánovaným krytím. V tomto prípade majiteľ suky musí zaplatiť klubu poplatok podľa 

cenníka.

9. Ďalšie pripúšťacie povolenie sa pre suku vystaví na vyžiadanie majiteľa suky až keď šteňatá 

z posledného vrhu danej suky dovŕšia vek 6 mesiacov.

10. Ak majiteľ, držiteľ suky odchová vrh v zahraničí, musí k žiadosti o pripúšťacie povolenie poslať 

PCH aj žiadosť o odchovanie vrhu (napíše akého) v zahranicí, kde uvedie dôvod, prečo bude 

vrh odchovaný v zahraničí.

11. Poradca chovu vystaví pripúšťacie povolenie aj osobe, ktorá nie je členom klubu. Suka aj pes 

musia spĺňať podmienky chovnosti.  Poplatok podľa cenníka.

VIII. Párenie

1. Párenie sa môže uskutočniť len medzi jedincami, ktorí spĺňajú. Ustanovenia tohto poriadku 

a sú uvedení na platnom pripúšťacom povolení.

2. Párenie nesmie byť uskutočnené bez platného pripúšťacieho povolenia. Majiteľ krycieho psa 

si pred párením preverí, či je na pripúšťanú sučku vystavené pripúšťacie povolenie.

3. Majiteľ krycieho psa svojím podpisom na pripúšťacom povolení dáva súhlas k zápisu šteniat 

po jeho psovi do plemennej knihy ÚKK a tento súhlas je neodvolateľný. 

4. Párenie sučky dvoma psami počas jedného honcovania je neprípustné. Šteňatá narodené 

z tohto spojenia nebudú zapísané do Plemennej knihy ÚKK.

5. Párenie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou. Táto musí byť vykonaná 

veterinárnym lekárom, ktorý úkon zaznamená do pripúšťacieho povolenia. Umelé oplodnenie 

môže byť vykonané len u jedincov, ktoré sa už v minulosti rozmnožovali prirodzenou cestou.

6. Ak požaduje majiteľ suky v priebehu jedného hárania  opakované párenie, je majiteľ krycieho 

psa jedno opakované spojenie povinný umožniť.

7. Úhrada za párenie je vecou dohody medzi majiteľom chovného psa a chovnej suky. Prípadné 

sporné záležitosti nepatria do kompetencie klubu.

8. V prípade, že je ako odmena za párenie požadované šteňa, prislúcha právo prvej voľby 

chovateľovi a druhej majiteľovi chovného psa.

8. Majiteľ krycieho psa je povinný do 7 dní od uskutočneného párenia poslať PCH hlásenie 

o uskutočnenom párení.

IX. Vrh

1. Vrhom sa v zmysle tohto poriadku rozumie okamih narodenia šteniat a jeho nahlásenie PCH.

2. Chovateľ je povinný do 8 dní od pôrodu ohlásiť PCH mailom narodenie šteniat, ich počet 

a pohlavie.

3. Chovateľ je povinný starať sa o zdravie suky v dobe gravidity a kojenia šteniat tak, aby 

u celého vrhu bol zaistený správny vývin. Porušenie etických zásad sa považuje za porušenie 

ustanovenia tohto poriadku.

4. Šteňatá pri predaji novým majiteľom musia byť staré min. 49 dní, vakcinované kombinovanou 

vakcinačnou látkou proti bežným infekčným ochoreniam, odčervené, čipované a schopné 

samostatne prijímať potravu. Odovzdať nezačipované šteňatá novým majiteľom je zakázané ! 

Chovateľ je povinný poskytnúť novému majiteľovi základné informácie o starostlivosti o šteňa.

5. Všetky náklady spojené s čipovaním, úhrady plemennej knihe za vystavenie preukazov 

o pôvode a pod., hradí chovateľ. 

6. Poplatok za vrh podľa cenníka sa platí na účet klubu. 

7. Kontrolu vrhu u chovateľa vykonáva PCH nasledovne :

a) na žiadosť chovateľa – všetky náklady hradí chovateľ

b) v prípade podozrenia porušenia Chovateľského a zápisného poriadku – Všetky náklady 

hradí klub. V prípade, že sa potvrdí porušenie chovateľského poriadku, náklady hradí chovateľ.

8. Komisionálny predaj šteniat je zakázaný a má za následok vylúčenie člena z klubu.

9. Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou chovateľa a princípmi tohto 

poriadku a bude považovaná za hrubé porušenie tohto chovateľského a zápisného poriadku.

10. Revízna komisia dohliada na dodržiavanie stanov, chovateľského a zápisného poriadku. Rieši 

prípadné sporné situácie, resp. porušenia a navrhuje členskej schôdzi ďalší postup.

X. Prihláška na zápis šteniat

1. Prihlášku na zápis šteniat vyplňuje chovateľ. 

2. Mená šteniat je potrebné vypísať postupne, najprv psy v abecednom poradí a potom suky 

v abecednom poradí. Chovateľ taktiež uvedie varietu a farbu u každého šteňaťa.

3. Následne dáva na prihláške na zápis šteniat potvrdiť,  vo veku od 6 týždňov šteniat, ich 

čipovanie, veterinárnemu lekárovi, členovi Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, 

(s výnimkou chovateľov dlhodobo žijúcich v zahraničí). Etikety z čipov musia byť nalepené 

v príslušnej kolónke konkrétneho šteňaťa, bez ich znehodnotenia, napríklad odstrihnutím 

čiarového kódu.

4. Prihlášku je chovateľ povinný poslať PCH najneskôr vo veku šteniat 8 týždňov. 

5. K prihláške je nutné doložiť pripúšťacie povolenie – 2x, doklad o úhrade – poplatok za vrh 

podľa počtu narodených šteniat, doklady potrebné k vystavenie preukazov o pôvode šteniat – 

kópie preukazov o pôvode rodičov, výsledky vyšetrení PLL, prcd/PRA, prípadne kópie 

výstavných výsledkov, šampionátov a žiadosť o ich zapísanie do preukazu o pôvode šteniat, 

a to takých, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.

6. Ak chovateľ žiada pre šteňa Preukaz pôvodu pre neštandardných a na chov a výstavy 

nevhodných jedincov, je potrebné spolu s prihláškou na zápis šteniat poslať žiadosť 

o Preukaz pôvodu pre neštandardných a na chov a výstavy nevhodných jedincov 

s vyznačením pre ktoré šteňatá a z akého dôvodu chovateľ žiada takýto rodokmeň.

7. Ak chovateľ žiada pre šteňa hneď exportný preukaz o pôvode, je potrebné zaslať aj vyplnené 

a podpísané tlačivo – žiadosť o exportný preukaz o pôvode psa – na stránke ÚKK

XI. Zápisný poriadok

1. Zápisný poriadok sa riadi Zápisným poriadkom SKJ a ÚKK, ktorý je na konci tohto 

chovateľského a zápisného poriadku.

XII.Preplácanie cestovných nákladov

1. Pri poriadaní klubových akcií (výborová schôdza, zabezpečenie klubovej výstavy, kontrola 

vrhu atď.) a zväzových akcií (zasadnutie SKJ a pod.) sa vyúčtovanie prevedie podľa platných 

smerníc pre použitie osobného auta na služobné účely.

XIII. Klubový šampión krásy

Klubový šampión krásy sa môže udeliť:

a) Ak pes – suka získal 3x CAC, CC na klubových výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ.

b) CAC, CC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.

c) 2x reserve CAC z klubových výstav môžu nahradiť jeden CAC.

d) Nahradiť dvomi reserve CAC možno len jeden CAC, CC.

Titul „Klubový šampión krásy“ na písomné požiadanie majiteľa vystavuje PCH.

K žiadosti treba priložiť fotokópiu PP psa, fotokópie posudkových listov a originály kartičiek CAC, 

CC (res. CAC).

Titul „Klubový šampión krásy“ neoprávňuje zaradiť jedinca na výstavách do triedy šampiónov.

 

Cenník služieb klubu – úhrada na účet klubu 

potvrdenie chovnosti v preukaze o pôvode člen 0 € nečlen 50 € 

vystavenie pripúšťacieho povolenia člen 5 € nečlen 100 € 

vystavenie zrýchleného pripúšťacieho povolenia člen 15 € nečlen 150 € 

 

poplatok za vrh – 1 šteňa člen 5 € nečlen 100 € 

poplatok za vrh – 2 šteňatá člen 10 € nečlen 150 € 

poplatok za vrh – 3 a viac šteniat člen nečlen 15 € 200 € 

 

Poradca chovu: Ivana Homolová, Ing., Hlinkova 11, 900 257 Bernolákovo 

Ivana.subinova@gmail.com, 0918/998988 

 

Zápisný poriadok SKJ

Zápisný poriadok Únie kynologických klubov

Tento zápisný poriadok Plemennej knihy Únie kynologických klubov (ďalej len ÚKK) je platný pre 

všetky chovateľské kluby, ktoré sú zastrešené v ÚKK. Jeho nariadenia sú povinní dodržiavať všetci 

chovatelia a majitelia chovných jedincov zaoberajúcich sa chovom psov prostredníctvom klubov 

zastrešených v ÚKK.

1. Chránený názov chovateľskej stanice

A) Zápis šteniat do plemennej knihy ÚKK je možný len chovateľom, ktorí majú chránený názov 

chovateľskej stanice

B) Chovatelia, ktorí nemajú chránený názov chovateľskej stanice, zasielajú žiadosť minimálne 12 

týždňov pred predpokladaným zápisom prvého vrhu. Žiadosť sa vyplňuje na predpísanom tlačive 

„Žiadosť o registráciu chovateľskej stanice“ 

C) Mená šteniat v prvom vrhu chovateľskej stanice sa zapisujú na počiatočné písmeno abecedy. 

Všetky šteňatá musia mať mená na rovnaké počiatočné písmeno. Pri ďalších vrhoch sa pokračuje 

podľa abecedného zoznamu. Chovateľ môže na základe svojho uváženia niektoré písmeno preskočiť. 

D) Všetky ďalšie, tu nespomenuté náležitosti vo vzťahu k chovateľským staniciam upravuje príslušná 

smernica SKJ.  

2. Žiadosť o Pripúšťacie povolenie

A) Žiadosť o Pripúšťacie povolenie si vyžiada chovateľ od Poradcu chovu príslušného chovateľského 

klubu spravujúceho dané plemeno pričom sa odporúča, aby tak učinil minimálne 30 dní pred 

predpokladaným pripustením sučky.

B) Pripúšťacie povolenie musí byť zo strany poradcu chovu riadne vyplnené. Uvádzanie krycích psov 

v pripúšťacom povolení sa riadi pravidlami príslušného klubu.

C) Pripustenie sučky bez pripúšťacieho povolenia nie je možné a je považované za hrubé porušenie 

zápisného poriadku ÚKK.  

D) V deň pripustenia sučky musí byť toto potvrdené v kolonke „Použitý pes“ aj v prípade ak je pes aj 

sučka vo vlastníctve jedeného majiteľa. 

E) V prípade zahraničného krytia sa odporúča aby si chovateľ na mieste, hneď po nakrytí sučky,  

zabezpečil čitateľnú fotokópiu preukazu pôvodu použitého psa,  jeho výstavných výsledkov 

a zdravotných vyšetrení platných počas celého života jedinca.

F) Riešenie prípadných porušení ustanovení tejto časti zápisného poriadku ÚKK chovateľom je v plnej 

kompetencii príslušného chovateľského klubu.

3. Prihláška na zápis šteniat

A) Prihlášku na zápis šteniat vyplňuje chovateľ. Následne dáva na tejto potvrdiť,  vo veku od 6 týždňov 

šteniat, ich čipovanie, veterinárnemu lekárovi, členovi Komory veterinárnych lekárov Slovenskej 

republiky, s výnimkou chovateľov dlhodobo žijúcich v zahraničí (Túto skutočnosť je potrebné uviesť už 

v žiadosti o pripúšťacie povolenie)

Etikety z čipov musia byť nalepené v príslušnej kolónke konkrétneho šteňaťa, bez ich znehodnotenia, 

napríklad odstrihnutím čiarového kódu.

B) V prípade ak klub vykonáva na základe svojho chovateľského poriadku kontrolu vrhu, je potrebné 

aby táto bola potvrdená kontrolórom vrhu.

C) Poradca chovu potvrdzuje taktiež  členstvo chovateľa v príslušnom chovateľskom klube. V prípade 

ak nebude potvrdené, bude poplatok za každý úkon Plemennej knihy zvýšený o 100%.

D) V prípade ak je poradca chovu zároveň aj chovateľom prihlasujúcim svoj vrh šteniat, potvrdenie 

o členstve v klube, prípadne kontrolu vrhu, potvrdzuje iný člen prezídia (výboru) príslušného 

chovateľského klubu

E) Prihlášku k zápisu šteniat, ktorej súčasťou musí byť „Pripúšťacie povolenie“ v jednom  rovnopise je 

potrebné zaslať na Plemennú knihu ÚKK do 9 týždňov po narodení šteniat.  Všetky vrhy sa zapisujú 

úplné, to znamená, že sa zapisujú všetky šteňatá , ktoré boli odchované až do okamžiku podania 

žiadosti o zápis vrhu. Každý jedinec zapisovaný do plemennej knihy musí byť označený 

nefalšovateľným označením (čipovanie) a toto označenie je trvalým spôsobom  uvedené v preukaze 

o pôvode psa.

F) V prípade zaslania prihlášky na zápis šteniat  starších ako 9 týždňov je potrebná žiadosť chovateľa 

s odôvodnením a s odporučením chovateľského klubu takýto vrh zapísať.

G) V prípade záujmu o zápis šteniat starších ako 3 mesiace je toto možné len vo výnimočných 

prípadoch na základe žiadosti chovateľa s uvedením dôvodu neskoršej žiadosti, odporučenia 

chovateľského klubu a konečného rozhodnutia Prezídia ÚKK. 

H) Spolu s prihláškou k zápisu šteniat je povinný chovateľ zaslať nasledovné doklady:

1) Originál preukazu pôvodu sučky, ak táto ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej 

knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom „Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti“

2)  Fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  sučky, ktoré ešte nie sú 

zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.

3) Originál preukazu pôvodu krycieho psa, ak tento ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť 

v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom „Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti“ 

V prípade zahraničného krytia je potrebné dodať čitateľnú fotokópiu preukazu pôvodu.

4) Fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  psa, ktoré ešte nie sú 

zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.

CH) Vzťah medzi chovateľom a majiteľom krycieho psa upravuje Medzinárodný chovateľský poriadok 

FCI a Chovateľský poriadok SKJ, prípadne môže byť riešený občiansko - právne. Majiteľ krycieho psa 

svojím podpisom na pripúšťacom povolení dáva súhlas k zápisu šteniat po jeho psovi do plemennej 

knihy ÚKK a tento súhlas je neodvolateľný. 

4. Preukaz o pôvode psa

A) Preukaz pôvodu psa je matričným dokladom, ktorý potvrdzuje okrem pôvodu aj čistokrvnosť 

a plemennú príslušnosť daného jedinca. Plemenná kniha zasiela preukazy pôvodu chovateľovi, ktorý 

ich musí podpísať a v prípade zmeny majiteľa uviesť túto aj s podpisom do kolónky na druhej strane 

tlačiva. Pre každého  jedinca sa vystavuje jeden preukaz o pôvode.

B) Preukaz o pôvode psa obsahuje informácie o danom jedincovi, kde je uvedená plemenná 

príslušnosť a prípadne ráz, meno psa a názov chovateľskej stanice, skratka plemennej knihy s číslom 

zápisu, číslo čipu, dátum narodenia jedinca a meno a adresa chovateľa. Bez pečiatky plemennej knihy 

a podpisu zodpovedného pracovníka, ako aj bez podpisu chovateľa je preukaz o pôvode psa 

neplatný.

C) Preukaz o pôvode psa vydaný plemennou knihou ÚKK obsahuje informácie o štyroch generáciách 

predkov,  kde sa podľa možností uvádzajú najvyššie získané tituly, absolvované skúšky a trvalé 

zdravotné vyšetrenia. 

D) Preukaz pôvodu psa je verejná listina a nie je prenosná na iného psa. Jeho falšovanie, 

pozmeňovanie a zneužitie odporuje zákonu. Pri neoprávnenom použití, pozmeňovaní a falšovaní 

preukazu o pôvode psa sa možno domáhať súdnou cestou odstránenia závažného sfalšovania 

a primeraného zadosťučinenia  a náhrady spôsobenej škody. 

E) Úradné zápisy, zmeny a doplnky do preukazu o pôvode môžu vykonať len Plemenná kniha ÚKK 

a sekretariát SKJ. Na druhej strane preukazu o pôvodu psa môžu robiť zápisy len osoby na to 

oprávnené. (Veterinárni lekári, bonitačné a zvodové komisie, rozhodcovia pre exteriér a výkon, 

poverený personál kynologických podujatí, chovateľ a posledný majiteľ pri zmene vlastníckych 

vzťahov ako aj zástupcovia príslušných chovateľských klubov, ktorý môžu vyznačiť chovnú 

spôsobilosť,   prípadne podmienečnú chovnú spôsobilosť jedinca)

Zápisy do preukazu o pôvode psa neoprávnenými osobami môžu mať za následok jeho neplatnosť 

F) Preukaz o pôvode psa nie je platný pre vývoz jedinca do zahraničia.

G) Chovateľ je povinný vydať podpísaný preukaz o pôvode novému majiteľovi bez zbytočného 

odkladu. Cena jedinca zahŕňa aj cenu preukazu o pôvode psa.

5. Vydávanie opisov a duplikátov preukazov o pôvode

A) Plemenná kniha ÚKK môže vydať opis alebo duplikát preukazu o pôvode len na jedincov na 

ktorých vydala originál (môže vydať aj na jedincov, ktorým bol originál vydaný Plemennou knihou SKJ 

do 31.12. 2012) 

B) Opis preukazu pôvodu sa vydáva v prípade keď dôjde k poškodeniu, alebo znehodnoteniu originálu 

preukazu o pôvode. K jeho vydaniu je nutné predložiť na príslušné pracovisko plemennej knihy 

poškodený alebo znehodnotený preukaz o pôvode psa.

C) Duplikát preukazu o pôvode psa sa vystavuje v prípade, keď bol pôvodný preukaz pôvodu stratený, 

prípadne pes, ktorému preukaz pôvodu patril bol odobratý do útulku, odchytený, alebo zabavený 

políciou. Zahraničný majiteľ žiada o vydanie duplikátu prostredníctvom chovateľa alebo 

prostredníctvom svojej strešnej organizácie. V prípade, že pes mal riadne vydaný exportný preukaz 

o pôvode psa môže žiadosť podať aj zahraničný majiteľ evidovaný v plemennej  knihe ako majiteľ 

daného psa. Žiadosť sa podáva na príslušnom tlačive na ktorom majiteľ potvrdzuje vlastnoručne 

pravdivosť všetkých uvedených údajov. Duplikát preukazu o pôvode psa sa vydáva po zverejnení 

žiadosti na webovej stránke ÚKK po uplynutí 30 kalendárnych dní ak Plemennej knihe UKK nebudú 

doručené námietky. O dátume vydania rozhoduje dátum zverejnenia na webovej stránke. 

D) Po vydaní opisu a duplikátu sa pôvodný preukaz o pôvode  stáva neplatným.

6. Exportný preukaz o pôvode psa – vývoz psa do zahraničia

A) Exportný preukaz pôvodu psa, ktorý spĺňa všetky náležitosti preukazu o pôvode psa, je určený pre 

jedincov na vývoz do zahraničia a zároveň je k nemu vystavený súhlas na vývoz.

B) O vystavenie exportného preukazu o pôvode môže požiadať chovateľ, alebo majiteľ konkrétneho 

jedinca.

C) Podmienky pre vystavenie exportného preukazu pôvode psa sú:

1. Doloženie originálu preukazu o pôvode psa,  so zápisom o zmene majiteľa a podpisom chovateľa 

na jeho zadnej strane

2. Vyplnené a podpísané tlačivo - žiadosť o exportný preukaz o pôvode psa

3. Pri vystavení exportného preukazu pôvodu  uvedeného priamo v prihláške vrhu, nebude účtovaný 

poplatok za domáci preukaz pôvodu. V prípade, že uvedený jedinec nebude vyvezený, bude mu na 

žiadosť chovateľa vystavený domáci preukaz pôvodu za poplatok bežný neexportného preukazu 

pôvodu..

D) Exportný preukaz o pôvode psa možno vystaviť iba na fyzickú osobu. Nákup a predaj alebo vývoz 

psov prostredníctvom  obchodných organizácií je neprípustný.

E) Exportný preukaz o pôvode psa sa odovzdáva resp. zasiela iba osobe uvedenej ako chovateľ alebo 

ako predchádzajúci majiteľ

7. Import - dovoz psa zo zahraničia

A) Jedinec dovezený zo zahraničia, ktorý je v trvalom vlastníctve slovenského majiteľa, alebo 

v prípade sučky aj pri zapožičaní na vrh,  musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe.   

B) Majiteľ jedinca dovezeného zo zahraničia, musí predložiť k registrácii importu nasledovné:

1) originál exportného preukazu o pôvode psa, ktorý je vystavený členskou organizáciou FCI, alebo 

zmluvným partnerom FCI,  kde je nevyhnutné aby bolo uvedené aj jeho meno a priezvisko s adresou

2) potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla 

alebo čísla čipu dovezeného jedinca. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár 

na Slovensku, nie zo zahraničia.  Tetovanie alebo čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie 

dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko.

C) Ak pes nie je ani tetovaný, ani začipovaný musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať testy 

DNA na preukázanie pôvodu k registrácii prihlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná 

kniha UKK registrovať dovezeného jedinca.

D) Preukaz o pôvode, ktorý nie je písaný latinkou musí byť doložený overeným prepisom.

8. Zápis do registra

Register je súčasťou plemennej knihy SPKP. Preukazy o pôvode vystavené pre jedince  zapísané do 

registra sú výrazne odlíšené od preukazov pôvodu jedincov riadne zapísaných v plemennej knihe. 

Do registra sa zapisujú:

- jedince zo zahraničných registrov plemenných kníh FCI v prípade uznaných aj neuznaných 

plemien – rázov,  na základe žiadosti majiteľa.

- Jedince plemien alebo rázov neuznaných FCI a to i vtedy ak nemajú kompletné tri generácie 

pôvodu, sa zapisujú na základe žiadosti majiteľa a odporučenia chovateľského klubu, ktorý 

plemeno zastrešuje, pri dodržaní ďalších predpisov a nariadení FCI a SKJ (1). V prípade 

neodporučenia príslušným chovateľským klubom, má majiteľ právo odvolať sa na Prezídium 

ÚKK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou. Jedince uvedené v pôvodnom preukaze pôvode 

sa budú akceptovať na základe odporúčania chovateľského klubu, ktoré plemeno spravuje. 

V prípade neodporučenia akceptovania jedincov v pôvodnom preukaze pôvodu príslušným 

chovateľským klubom, bude v preukaze pôvodu uvedené: „pôvod neznámy“. 

- jedince uznaných plemien FCI ak boli importované z nečlenských organizácií FCI a to na 

základe žiadosti majiteľa a odporučenia chovateľského klubu, ktorý plemeno zastrešuje, pri 

dodržaní ďalších predpisov a nariadení FCI a SKJ (1) V prípade neodporučenia príslušným 

chovateľským klubom, má majiteľ právo odvolať sa na Prezídium ÚKK, ktoré rozhodne 

s konečnou platnosťou. Jedince uvedené v pôvodnom preukaze pôvode sa budú akceptovať  

na základe odporúčania chovateľského klubu, ktoré plemeno spravuje. V prípade 

neodporučenia akceptovania jedincov v pôvodnom preukaze pôvodu príslušným 

chovateľským klubom, bude v preukaze pôvodu uvedené: „pôvod neznámy“. 

- jedince uznaných plemien FCI, ktoré nemajú doložené 3 generácie čistokrvných jedincov sa 

do registra môžu zapísať na základe žiadosti majiteľa, odporučenia chovateľského klubu, 

ktorý plemeno zastrešuje a na základe platných podmienok predpísaných FCI, alebo SKJ pre 

tento úkon. (1)  V prípade neodporučenia príslušným chovateľským klubom, má majiteľ právo 

odvolať sa na Prezídium ÚKK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou.  

- Do registra plemennej knihy spravovanej ÚKK nemôžu byť zapísané jedince neuznaných 

plemien a rázov, ak v čase ich narodenia bolo plemeno zastrešené v niektorom chovateľskom 

klube ÚKK (SKJ), šteňatá boli narodené na Slovensku po 1. 7. 2013, boli   odchované 

slovenskými chovateľmi a po narodení boli zapísané v inej plemennej knihe ako tej, ktorú 

spravuje niektorá organizácia SKJ. 

Šteňatám narodeným v registri sa vystavuje preukaz o pôvode so všetkými bežnými identifikačnými 

údajmi a všetkými predkami ktoré sú v dokladoch rodičov uvedené.

(1) Rokovací poriadok FCI čl. 8 bod 4: Pes s neuznaným preukazom o pôvode môže byť zapísaný do 

Registra plemennej knihy, pokiaľ bol tento jedinec posúdený rozhodcom s kvalifikáciou pre príslušné 

plemeno. Jeho odchovy  od štvrtej generácie môžu byť zapísané v Plemennej knihe. To isté sa 

vzťahuje na psov  bez preukazu o pôvode.  

9. Preukaz pôvodu pre neštandardných a na chov a výstavy nevhodných jedincov

A) Preukaz pôvodu pre neštandardných a na chov a výstavy nevhodných jedincov je vydaný na 

základe požiadavky chovateľského klubu na šteňatá, ktoré nezodpovedajú štandardu plemena 

sfarbením, štruktúrou srsti prípadne inými plemennými znakmi.

B) Preukaz pôvodu pre neštandardných a na chov a výstavy nevhodných jedincov môže byť vydaný 

individuálne jedincom s vážnymi anatomickými, alebo morfologickými nedostatkami, ako je napríklad 

kryptorchizmus a to na základe individuálnej požiadavky klubu prostredníctvom poradcu chovu, alebo 

chovateľa.

C) Preukaz pôvodu pre neštandardných a na chov a výstavy nevhodných jedincov sa výrazne odlišuje 

od preukazu pôvodu a exportného preukazu pôvodu. Je označený textom v slovenčine: „Preukaz 

pôvodu neštandardného a na chov a výstavy nevhodného jedinca“ ako aj v jednom jazyku FCI. 

D) Jedincovi ktorému bol vystavený preukaz pôvodu pre neštandardných a na chov a výstavy 

nevhodných jedincov nemôže byť vydaný exportný preukaz pôvodu, avšak v prípade požiadavky 

chovateľa mu môže byť vystavené vývozné povolenie. 

10. Záverečné ustanovenia

A) Všetko tu nespomenuté upravujú Medzinárodný chovateľský poriadok FCI, Chovateľský poriadok 

SKJ a chovateľské poriadky príslušných chovateľských klubov

B) Zápisný poriadok ÚKK je platný odo dňa  1.1.2015  a vzťahuje sa na šteňatá narodené po 

1.1.2015.

CENNÍK SLUŽIEB PLEMENNEJ KNIHY UKK 

  

preukaz o pôvode (PP) 7,0 €  

exportný PP = súhlas na vývoz

(na žiadosť chovateľa) 20,0 € 

exportný PP (na žiadosť majiteľa) - export pedigree 40,0 €  

import jedinca 10,0 €  

opis PP 5,0 €  

duplikát PP 8,0 €  

príloha k PP 2,0 €  

potvrdenie chovnej spôsobilosti 5,0 €  

expresný príplatok 10,0 €  

Chránený názov chovateľskej stanice 40,0 € 

zmena adresy, prevod majiteľa, nové potvrdenie CHS 5,0 € 

poštovné v SR – zaslanie PP šteniat 5,0 €  

poštovné v SR – iné 3,0 €  

poštovné do zahraničia / Postage 5,0 €