Klub chovateľov čínskych chocholatých psov - Stanovy klubu
Choď na obsah Choď na menu
 

KLUB CHOVATEĽOV ČÍNSKYCH CHOCHOLATÝCH PSOV

Kollárová 37, 900 27 Bernolákovo

 

STANOVY

 

I.  Názov, sídlo, pôsobnosť, štatutárny orgán

Názov klubu: Klub chovateľov čínskych chocholatých psov

Sídlo:  Kollárová 37, 900 27 Bernolákovo

Pôsobnosť: Slovenská republika

Štatutárny orgán:  - predseda, oprávnený konať za klub samostatne

                           - podpredseda, oprávnený konať za klub len s predsedom

II. Právna povaha a postavenie klubu

Klub chovateľov čínskych chocholatých psov (ďalej len  „KCHČCHP“):

Je združenie občanov založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov, ktoré   združuje chovateľov, majiteľov, držiteľov a priaznivcov plemena čínsky chocholatý pes.

KCHČCHP má právnu subjektivitu, môže sa vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva.  

KCHČCHP je prostredníctvom Únie kynologických klubov (ďalej len „UKK“)  členom Slovenskej kynologickej jednoty, ktorá je zastrešená medzinárodnou kynologickou federáciou – FCI.

Môže samostatne vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií zastrešených FCI, jeho členovia môžu slobodne vstupovať do všetkých takto zastrešených klubov.

 

III. Poslanie klubu a ciele

Poslaním klubu je zabezpečovať rozvoj, chov a propagáciu čistokrvných psov plemena čínsky chocholatý pes.   

Zabezpečuje riadenie a organizáciu chovu plemena čínsky chocholatý pes, organizovanie chovateľských akcií, výstav a ďalších kynologických aktivít, vrátane podpory a rozvoja kynologicko–športových aktivít.

Uspokojuje spoločenské záujmy, ale i záľuby členov a iných záujemcov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich telesného a duševného zdravia.

Prispieva k ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia, zlepšovaniu prostredia pre chov a  držanie psov, propaguje etické normy chovu psov.

Podporuje a rozvíja vzťah detí a mládeže ku psom a tým aj k životnému prostrediu a jeho ochrane.  

Vzdeláva svojich členov a širokú verejnosť v danej oblasti, organizuje odborné prednášky, prezentácie, semináre, vedie k dodržiavaniu etických princípov v chove psov.

5.   Na dosiahnutie svojich cieľov spolupracuje s ďalšími kynologickými klubmi, UKK a SKJ, pri  svojich aktivitách postupuje v súlade s predpismi  UKK, SKJ a FCI.  

 

IV. Vznik a zánik klubu

Klub vznikol na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 27.9.2006 na základe rozhodnutia chovateľov, majiteľov, držiteľov a priateľov plemena čínsky chocholatý pes.

Klub zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza 3/4 väčšinou hlasov riadnych členov, stratou členskej základne alebo rozhodnutím súdu. Pri zániku klubu zvolí členská schôdza likvidačnú komisiu, ktorá vykoná likvidáciu a rozhodne o majetku klubu.

Zánik klubu je potrebné oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR a zastrešujúcej organizácii.

 

V. Členstvo v klube

Členmi klubu môžu byť majitelia, chovatelia alebo priaznivci plemena čínsky chocholatý pes, ktorí sú občanmi SR, alebo majú v SR trvalý pobyt (riadni členovia).

Počet členov klubu nie je obmedzený.

Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor klubu. V prípade neprijatia záujemcu o členstvo v klube má neprijatý uchádzač právo odvolať sa na členskú schôdzu, rozhodnutie ktorej je definitívne.

Členom klubu môžu byť i cudzí štátni príslušníci a mladistvé osoby vo veku od 15 do 18 rokov, títo členovia však nemajú volebné právo a právo byť volení do orgánov klubu (mimoriadni členovia).

Členstvo v  KCHČCHP nie je podmienkou pre majiteľov chovných jedincov, ak ich chcú využívať na reprodukciu. Títo však musia splniť všeobecné podmienky chovu, vzájomné vzťahy musia byť upravené zmluvne.

Za členstvo v klube sa vyberá jednorazovo zápisný poplatok a každoročne ročný členský poplatok, ktorých výšku schvaľuje členská schôdza, alebo výročná členská schôdza klubu.  

Člen je povinný uhradiť ročný členský poplatok  do 31. januára príslušného roka, v prípade neuhradenia členského poplatku do uvedeného termínu je člen povinný opäť zaplatiť aj zápisný poplatok. Pri neskoršom vzniku členstva v priebehu kalendárneho roka je zápisný poplatok a členský poplatok v plnej výške splatný do 15 dní od oznámenia o prijatí za člena.  

Výbor klubu môže udeliť vo výnimočných prípadoch kynológom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj, propagáciu plemena, alebo z iných dôležitých dôvodov čestné členstvo v klube. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkom iných štátov. Čestný člen neplatí členské poplatky, nemôže voliť a byť volený do orgánov klubu, má však ostatné členské práva.   

Asociované členstvo

Asociovaným členom sa môže stať záujemca, ktorý si podá prihlášku.

O prijatí za asociovaného člena rozhoduje výbor klubu. V prípade neprijatia sa záujemca môže do 15. dní odvolať na členskú schôdzu klubu.

Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať výhodách členstva, ktoré klub poskytuje.

Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach..

Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok klubu a aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemena a klubu.

Asociovaní členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou, alebo členskou schôdzou, splatnosť, podmienky a dôsledky nezaplatenia sú rovnaké ako u riadneho člena.

Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

Po jednom roku asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok, na základe písomnej žiadosti asociovaného člena, o prijatí za riadneho člena rozhoduje členská alebo výročná  členská schôdza klubu.

Členstvo v klube zaniká:

nezaplatením členského príspevku na príslušný rok v stanovenej lehote,

vystúpením člena na základe písomného oznámenia, ku dňu jeho doručenia,

vylúčením člena za hrubé porušenie stanov, predpisov a uznesení klubu, alebo strešných organizácií,

vylúčením člena za opakované porušovanie členskej disciplíny, stanov, uznesení a predpisov klubu, alebo strešných organizácií,

úmrtím člena

Členom klubu nemôže byť osoba zaoberajúca sa komerčným chovom a predajom psov prostredníctvom obchodných organizácií so psami alebo prostredníctvom priekupníkov so psami, ako aj chovom psov bez preukazov o pôvode.

 

VI. Práva a povinnosti členov

Členovia klubu majú právo:

voliť a byť volení do orgánov klubu (okrem cudzích štátnych príslušníkov a mladistvých členov),

využívať výhody klubu, ak spĺňa podmienky stanovené na udelenie týchto výhod,

podávať návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu,

zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných klubom,

zúčastňovať sa na členských schôdzach,

byť informovaní o rozhodnutiach orgánov klubu.

 

Členovia klubu majú povinnosti:

uhradiť zápisné a ročný členský príspevok do klubu, ako aj ostatné poplatky schválené členskou schôdzou klubu,

dodržiavať stanovy a predpisy klubu a platné predpisy a poriadky UKK, SKJ a FCI,

dodržiavať podmienky pre zaradenie jedincov do chovu a pre zápis narodených šteniec,

plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov klubu a UKK, alebo zo zverenej funkcie,

aktívne sa zapájať do klubovej činnosti a dodržiavať klubovú disciplínu,

nahlásiť výboru klubu akékoľvek zmeny, ktoré majú vplyv na členstvo v klube a chov.

 

VII. Orgány klubu

Orgánmi klubu sú:

Členská schôdza alebo výročná členská schôdza klubu.

Výbor klubu.

Revízna komisia klubu.

 

Členská schôdza klubu

Členská schôdza sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo na žiadosť 1/3 členov klubu. Zvoláva ju výbor klubu. Členská schôdza musí byť zvolaná písomne, so zaslaním programu najmenej 7 dní pred jej konaním.

Členská schôdza prijíma opatrenia na dosahovanie cieľov a plnenie poslania klubu vrátane zriaďovania odborných komisií, určuje rozsah a prijatie vnútorných predpisov, schvaľuje podmienky pre zaradenie do chovu a zápis narodených šteniat, prerokováva a schvaľuje správu o činnosti klubu za uplynulé obdobie, hospodárenie a čerpanie finančných prostriedkov klubu, v prípade potreby môže schváliť nové členské poplatky, rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiu výboru klubu, schvaľuje plán činnosti a rozpočet na ďalší rok. V prípade potreby schvaľuje zmeny členov výboru klubu. Uznesenia členskej schôdze sú platné, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov klubu.

Členská schôdza navrhuje zástupcov klubu do odborných komisií, alebo do orgánov zastrešujúcich organizácií.

Uznesenia z členskej schôdze sú platné, ak sú schválené viac ako polovicou prítomných členov.

 

Výročná členská schôdza klubu

Výročná členská schôdza klubu sa zvoláva raz za 4 roky,  alebo na žiadosť 2/3 členov klubu. Výročná členská schôdza musí byť zvolaná písomne, so zaslaním programu najmenej 14 dní pred jej konaním. Zvoláva ju výbor klubu, musí byť zvolaná písomne, so zaslaním programu najmenej 14 dní pred jej konaním. Úlohou výročnej členskej schôdze je:

plnenie úloh a poslania členskej schôdze primerane podľa bodov b) až d)

voliť výbor klubu

voliť revíznu komisiu klubu.

 

Výbor klubu

Výbor klubu je výkonným orgánom klubu.

Výbor klubu tvoria: predseda, podpredseda, tajomník, poradca chovu, ekonóm.

Výbor riadi činnosť klubu medzi členskými schôdzami, alebo výročnou členskou schôdzou a členskou schôdzou. Úlohou výboru klubu je:

realizovať poslanie klubu,

zabezpečovať činnosť klubu,

zvolávať schôdze výboru klubu, členské schôdze, výročnú členskú schôdzu,

prijímať a evidovať nových členov,

vypracovávať plán činnosti na príslušný rok a zabezpečovať jeho plnenie,

navrhovať čakateľov na funkciu rozhodcov pre exteriér plemena čínsky chocholatý pes,

navrhovať rozhodcov na výstavy,

navrhovať zmeny podmienok do chovu,

menovať a odvolávať poradcov chovu podľa potrieb klubu,

úlohy pre jednotlivých funkcionárov klubu určí výbor klubu.

Výbor klubu sa schádza podľa potreby a zvoláva ho tajomník na pokyn predsedu klubu.

Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná viac ako polovica členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Výbor zo svojich zasadnutí vyhotovuje zápisnicu.

Výbor za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi a výročnej členskej schôdzi.

 

VIII. Kontrolná a revízna činnosť

Kontrolnú a revíznu činnosť v klube zabezpečuje 3-členná revízna komisia v zložení: predseda a dvaja členovia. Predseda revíznej komisie sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru klubu s hlasom poradným. Revízna komisia sa schádza podľa potreby, zvoláva ju predseda RK najmenej raz za rok za účelom kontroly činnosti a hospodárenia klubu. Predseda a členovia revíznej komisie nemôžu byť súčasne členmi výboru klubu.

Členovia klubu a výbor klubu sú povinní poskytnúť revíznej komisii potrebnú súčinnosť.  

Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť členskej, alebo výročnej členskej schôdzi klubu, ktorej predkladá správu za jednotlivý rok a ďalej podľa potreby klubu správu na základe vzniknutej konkrétnej situácie.  

 

IX. Členská disciplína

O závažnosti porušenia členskej disciplíny rozhoduje výbor klubu ako prvostupňový disciplinárny orgán klubu. V prípade disciplinárneho stíhania člena výboru preberá funkciu prvostupňového disciplinárneho orgánu revízna komisia.

Proti rozhodnutiu výboru klubu, ale revíznej komisie ako prvostupňového disciplinárneho orgánu,  možno do 15 dní od jeho doručenia podať odvolanie členskej, alebo výročnej členskej schôdzi klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.

 

X. Hospodárenie klubu

Klub hospodári podľa rozpočtu na príslušný rok schváleného výborovou schôdzou. Zdrojom príjmov sú:

členské príspevky, zápisné

poplatky za chovateľskú činnosť

poplatky za akcie organizované klubom

príspevky, dotácie a dary

 

Tieto stanovy schválila výročná členská schôdza KCHČCHP dňa 14.10.2017. Platnosť a účinnosť nadobudli dňom schválenia.   


 

V Bernolákove, dňa 14.10.2017   

 

Iveta Dudášová

predseda klubu