Klub chovateľov čínskych chocholatých psov - Stanovy klubu
Choď na obsah Choď na menu
 

STANOVY

občianskeho združenia

Klubu chovateľov Čínskych chocholatých psov

Článok 1.

Základné ustanovenia

 

1. Názov občianskeho združenia: Klub chovateľov Čínskych chocholatých psov.

2. Sídlo združenia: Kollárova 37, 900 27 Bernolákovo.

3. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky.

4. Klub je dobrovoľným neziskovým združením.

5. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá klub celým svojim majetkom.

6. Členovia klubu za záväzky klubu neručia.

7. Klub je založený na dobu neurčitú.

 

Článok 2.

Ciele a poslanie klubu

1. Podporovať a propagovať chov čistokrvných Čínskych chocholatých psov.

2. Podporovať a propagovať plemeno a klub na verejnosti, organizovanie výstav.

3. Na dôkaz klub prijíma Etický kódex a tieto stanovy.

 

Článok 3.

Členstvo

1. Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať každý občan bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť. Do klubu prijíma nových členov výbor klubu na základe písomnej prihlášky. V prípade odmietnutia členstva má uchádzať právo odvolať sa proti rozhodnutiu výboru klubu do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.

2. Uchádzači o členstvo, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, musia k písomnej prihláške pripojiť súhlas zákonného zástupcu.

3. Členstvo vzniká dňom zaplatenia členského príspevku na daný kalendárny rok, v prípade nových členov aj potvrdením ich prijatia výborom klubu, v prípade odvolacieho konania na členskú schôdzu, dňom potvrdenia ich prijatia členskou schôdzou.

4. Členstvo v klube môže byť riadne a mimoriadne.

       1. RIADNE ČLENSTVO

          1. Riadnymi členmi klubu sú občania Slovenskej republiky, ktorí zaplatili členský príspevok. Riadni členovia klubu platia ročne príspevok vo výške 17 €, z čoho sú 2 € odvod pre SKJ za známku, a to: 
          - po prijatí za člena klubu, a 
          - do 31. januára za každý nasledujúci kalendárny rok. 
          2. Členovia klubu, ktorí sú členmi aj iných klubov a u niektorého z nich zaplatili na SKJ, platia ročne poplatok 15 €.

          3. Noví členovia zaplatia okrem členského príspevku registračný poplatok vo výške 7 €.

       2. MIMORIADNE ČLENSTVO

          1. Výbor klubu môže za mimoriadnych členov klubu prijať tých záujemcov o plemeno, ktorí nemajú trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky.
          2. Mimoriadni členovia platia členský príspevok vo výške 17 €, a to: 
          - po prijatí za člena klubu, a 
          - do 31. januára za každý nasledujúci kalendárny rok.

          3. Noví mimoriadni členovia zaplatia okrem členského príspevku registračný poplatok vo výške 7 €.

          4. Mimoriadni členovia nemajú práva uvedené v článku 5 bod 1, 2 a 3.

 

Článok 4.

Zánik členstva

1. Písomným vyhlásením člena klubu adresovaným predsedovi klubu o vzdaní sa členstva.

2. Vylúčením z klubu v prípade závažného porušenia stanov klubu, SKJ, FCI alebo chovateľského poriadku, o čom rozhoduje výbor klubu. Vylúčený člen má právo odvolať sa proti rozhodnutiu výboru klubu do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

3. Nezaplatením členského príspevku do 31. marca daného roka.

4. Úmrtím člena.

 

Článok 5.

Práva a povinnosti členov klubu

1. PRÁVA ČLENOV

          1. Voliť a byť volený do orgánov klubu.

          2. Predkladať návrhy v odborných otázkach.

          3. Obracať sa s návrhmi, otázkami a sťažnosťami na orgány klubu.

          4. Využívať všetky výhody poskytované klubom.

          5. Zúčastňovať sa na všetkých akciách usporiadaných klubom.

          6. Odvolávať sa proti rozhodnutiam výboru klubu na členskú schôdzu.

          7. Byť informovaní o činnosti a hospodárení klubu.

2. POVINNOSTI ČLENOV

          1. Zaplatiť členský príspevok riadne a včas, v termíne určenom stanovami.

          2. Dodržiavať stanovy klubu, uznesenia členskej schôdze a ostatné predpisy a nariadenia SKJ (Slovenská kynologická jednota) a FCI (Fédération Cynologique Internationale).

          3. Dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok klubu, SKJ a FCI.

          4. Nahlásiť výboru akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na členstvo v klube (zmena adresy, mena, ...)

 

Článok 6.

Orgány klubu

1. Výročná členská schôdza

2. Členská schôdza

3. Výbor klubu

4. Kontrolná a revízna komisia

5. Štatutárny orgán

 

Článok 7.

Výročná členská schôdza

1. Zvoláva sa pravidelne raz za 3 roky. Výbor rozošle všetkým členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 14 dní pred dátumom konania výročnej členskej schôdze. Mimoriadna výročná členská schôdza sa zvoláva aj vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 30% členov klubu, alebo o jej zvolaní rozhodne vyšší orgán SKJ.

2. Návrhy na výročnú členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré sa prednesú ústne počas rokovania výročnej členskej schôdze s bude rokovať len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.

3. Hlasovanie právo majú iba riadni členovia klubu.

4. Výročnú členskú schôdzu riadi predseda, prípadne tajomník klubu. O rokovaní sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda a tajomník klubu.

5. Výročná členská schôdza je uznášania schopná za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov klubu.

6. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

7. Každý člen je oprávnený zúčastniť sa výročnej členskej schôdze, môže tak urobiť osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu na základe splnomocnenia.

8. Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze patrí:

          1. prijímať a meniť stanovy klubu, 
          2. prerokovať a schvaľovať výročnú správu klubu, rokovať a uznášať sa o činnosti a 
          3. hospodárení klubu podľa plánu činnosti a rozpočtu, 
          3. ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť klubu, 
          4.rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch výboru a členov klubu, 
          5. schvaľovať mimoriadnych členov klubu, 
          6. voliť trojčlenný výbor klubu, predsedu a členov kontrolnej a revíznej komisie, predsedu klubu. 
          7. uznášať sa o zániku klubu a rozdelení jeho majetku.

 

Článok 8.

Členská schôdza

1. Zvoláva ju výbor podľa potreby členov, alebo ak o to požiada písomne aspoň 30% členov.

2. Členská schôdza rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do klubu a o vylúčení z klubu.

3. Návrhy na členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré sa prednesú ústne počas rokovania členskej schôdze sa bude rokovať len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.

4. Hlasovacie právo majú iba riadni členovia klubu.

5. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

6. Členskú schôdzu riadi predseda, prípadne tajomník klubu. O rokovaní sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda a tajomník klubu.

7. Členská schôdza je uznášania schopná za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov klubu.

8. Každý člen je oprávnený zúčastniť sa členskej schôdze, môže tak urobiť osobne, alebo prostredníctvo svojho zástupcu na základe splnomocnenia.

9. Členská schôdza rozhoduje o všetkých otázkach okrem tých, ktoré patria výročnej členskej schôdzi.

10. V prípade potreby môže mať členská schôdza písomnú korešpondenčnú formu.

 

Článok 9.

Výbor klubu

1. Riadi činnosť klubu medzi výročnými členskými schôdzami. Je trojčlenný v zložení: predseda, tajomník, ekonóm.

2. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát do roka. Schôdze zvoláva predseda a tajomník najmenej 7 dní vopred s uvedením programu rokovania. O rokovaniach a uzneseniach sa spíše zápisnica.

3. Neodkladné veci môže vybaviť predseda s tajomníkom. Ich opatrenia však musí dodatočne schváliť výbor klubu.

4. Do pôsobnosti výboru klubu patrí:

          1. uskutočňovať poslanie klubu, 
          2. prerokúvať návrhy na prijatie a vylúčenie členov z klubu a predkladať prípadné odvolania 
          3. členskej schôdzi, 
          4. uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenia výročnej členskej schôdze, 
          5. pripravovať a zvolávať výročnú členskú schôdzu, 
          6. plánovať činnosť klubu a navrhovať finančný rozpočet,
          7. menovať členov organizačných výborov klubových akcií, 
          8. navrhovať adeptov na posudzovateľov exteriéru psov, 
          9. podávať odborné vyjadrenia k chovateľským otázkam, 
          10. pripravovať návrh plánu činnosti.

5. Člen výboru klubu sa môže svojej funkcie vzdať písomným vyhlásením adresovaným ostatným členom výboru klubu. Členovia výboru môžu byť odvolaní členskou schôdzou v odôvodnených prípadoch. Návrh na odvolanie člena musí písomne podať aspoň 30% členov klubu. O odvolaní rozhodne členská schôdza.

6. Členovia výboru sú pri výkone svojej funkcie povinní jednať v súlade so záujmami klubu a zachovávať mlčanlivosť vo veciach, ktoré môžu spôsobiť klubu alebo jeho členovi škodu alebo poškodiť jeho dobré meno.

 

Článok 10.

Kontrolná a revízna komisia

1. Kontrolná a revízna komisia je kontrolným orgánom klubu. Volená je na výročnej členskej schôdzi.

2. Kontrolná a revízna komisia má troch členov.

3. Kontrolná a revízna komisia sa schádza 2-krát ročne, jej zvolanie a priebeh zabezpečuje predseda komisie.

4. Kontrolná a revízna komisia pripravuje a predkladá správu o hospodárení štatutárnemu orgánu jedenkrát ročne.

5. Kontrolná a revízna komisia upozorňuje na nedostatky v hospodárení klubu a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

 

Článok 11.

Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom klubu je predseda, ktorý koná v mene klubu.

2. Zastupuje klub v styku s úradmi a inštitúciami, ako aj v styku s verejnosťou.

 

Článok 12.

Hospodárenie klubu

1. Klub hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia.

2. Majetok klubu slúži na zabezpečenie a rozvoj jeho cieľov a poslania.

3. Prostriedky na svoju činnosť získava klub:

          1. z grantov a dotácií domácich a zahraničných právnických osôb, 
          2. z darov a príspevkov domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb, 
          3. z výnosov z vlastného majetku,

4. S finančnými prostriedkami hospodári združenie v súlade s rozpočtom schváleným na príslušný kalendárny rok.

 

Článok 13.

Zánik klubu

1. Klub zanikne, ak sa na tom uznesie výročná členská schôdza klubu 3 väčšinou hlasov všetkých členov

2. Pri zániku klubu vykoná likvidáciu jeho majetkovej podstaty likvidačná komisia, ktorú ustanoví výročná členská schôdza.

3. Likvidačná komisia najskôr uhradí dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia výročnej členskej schôdze.

4. Po ukončení likvidácie do 15 dní oznámi predseda klubu zánik klubu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

 

Článok 14.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito stanovami, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami SKJ, chovateľským a zápisným poriadkom klubu.

 

Článok 15.

Účinnosť